Sunday, 22/7/2018 | 1:17 UTC+7
i-News

ม.อ.จัดอบรมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

28 เครือข่ายสถานพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้สนใจ รวม 900 คน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ” และพิธีมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย , สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , โรงพยาบาลปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุ 50 ปี ในปี 2561 ด้วยการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาลทุกระดับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่หยุดหายใจกะทันหัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล และผู้สนใจในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 900 คน

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจได้แก่ การแนะนำโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ” , การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน , การช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก , ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก เป็นต้น นําทีมวิทยากรโดย พลตํารวจตรี นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พร้อมวิทยากรจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ อาจารย์ นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ พญ.อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ คุณณัศนา วิทยานุภากร พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คุณพรรณนิภา ผาคำ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คุณทิพวรรณ จันทพันธ์ นักวิชาการศึกษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และคุณไพรัช นวลจริง พนักงานบริการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้คณะนักวิจัยพัฒนาและจัดทำหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา เพื่อมอบให้กับ พลตำรวจตรี นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50 ตัว และมอบแก่เครือข่ายสถานพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 ตัว รวม 28 หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุข ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อนำไปใช้ในการฝึกช่วยชีวิตต่อไป

ความคิดเห็น

comments

About