Sunday, 22/7/2018 | 1:18 UTC+7
i-News

ยะลารวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

วันพุธ (5 กรกฎาคม) ที่คลองละหาน ภายในวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” เพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ กำจัด แก้ไขปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ปลัดอำเภอเมืองยะลา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวว่า การจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ในครั้งนี้ ปัจจุบันผักตบชวาถือได้ว่าเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาอย่างมากมายในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ด้วยการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้กรมการปกครองบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ประจำปี 2560 และโดยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยการจัดให้มีการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำขึ้นทุกพื้นที่และใช้กลไกในการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อำเภอเมืองยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีการนำรถแบคโฮ และเครื่องจักรขนาดใหญ่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาทำการตักผักตบชวาเพื่อนำไปทิ้ง พัฒนาบริเวณริมฝั่งคลองให้สวยงาม การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนริมฝั่ง ศาลาท่าน้ำ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งน้ำเสียหรือขยะจากอาคารบ้านเรือนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชนต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments

About