Saturday, 19/1/2019 | 3:58 UTC+7
i-News

รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ลงสงขลา ดันวิทยาศาสตร์ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตการเกษตร

รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตการเกษตรในภูมิภาคชายแดนใต้

ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี (13 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) : กลุ่มภาคใต้ชายแดน จัดโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงกำหนดแผนงานและโครงการในระยะ 4 ปี ตาม Value Chain ซึ่งในภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย 2 Value Chain หลัก ได้แก่ การพัฒนาการผลิตผลไม้พื้นที่ภาคใต้ชายแดน (ลองกองและผลไม้ตามอัตลักษณ์พื้นที่) และการพัฒนาการผลิตข้าวพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และ โครงการตาม Agenda base คือ การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในภาคใต้ชายแดน คณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวนประมาณ 50 คน

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า จากการดำเนินงานของเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีการขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค หรือ ศวภ. นั้น นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการนำ วทน. ลงพื้นที่ ซึ่งเชื่อมต่องานในส่วนกลางและพื้นที่ ให้พร้อมรับกับรูปแบบการบริหารราชการของประเทศที่ปรับไปสู่การดำเนินงานแบบบูรณาการมากขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่เน้นความสําคัญของงานด้าน วทน. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม นำพาประเทศไปสู่การมีความสามารถในการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดึงอัตลักษณ์ของภาคใต้ชายแดนออกมาให้ได้ และให้ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของบริบทในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้านสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำ วทน. ไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่ายการผลิต และรายจ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

ที่มา : สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

comments

About