Sunday, 22/7/2018 | 1:17 UTC+7
i-News

ยะลาเดินหน้าทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี เน้นมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี อปท. เน้นให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เด็ก เยาวชน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วันอังคาร (25 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมบทบาทให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อประกันโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมให้แก่เด็กยะลาทุกคน ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน และสร้างสังคมยะลาให้เป็นสังคมอยู่ดีมีสุขต่อไป

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การเชื่อมโยงนโยบายการศึกษากับการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ในยุค 4.0 การบรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาสี่ปี และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะกรรมการประสานแผนการศึกษา 4 ปี (2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ทั้ง 64 แห่ง

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About