Sunday, 22/7/2018 | 1:14 UTC+7
i-News

ฮุจญาตไทยถึงมักกะห์แล้ว 1,305 คน

เมื่อวันพุธที่ (2 สิงหาคม) ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์ฯ ประจำเมืองมักกะห์ ได้ปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.หัวหน้าสำนักงานและเลขานุการฯเดิน ทางไปยิดดะห์เพื่อติดตามประสานงานเรื่องการจัดทำบัตรเข้าสนามบินฮัจย์ที่ยิดดะห์เพื่อเตรียมไว้ รอรับฮุจยาตจากประเทศ ไทยที่จะทยอยมาทางสนามบินยิดดะห์ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นตันไป

ต่อมาเวลา 15.30 น ฮุจยาตจากมาดีนะห์เริ่มทยอยเข้ามาถึงมักกะห์ จำนวน 1305 คน มาจาก 12 บริษัท โดย เข้าพัก โรงแรมฮิลตันมักกะห์ 846 คน โรงแรมดารุ้ลอีมาน 424 คน และโรงแรมดารุ้ลซาอัด 35 คน และฮุจยาตจำนวนดังกล่าวได้มาถึงมักกะห์แล้ว (อัลฮัมดุลิลลาฮ์)

เวลา 21.30 น ผู้บริหารสำนักงาน ฯ เข้าพบห้วหน้ามุอัซซาซะห์และผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและร่วมปรึกษาหารือ พร้อมทั้งได้ ทราบว่าในปีนี้จะมีการอำนวยความสดวกให่ฮุจญาต มากขี้น เช่น การจัดทำ เต้นและเปลี่ยนแอร์ทำความเย็นที่ทุ่งอาราฟะห์ใหม่ ส่วนที่มีนามีการเปลี่ยนแอร์ และปูพรมใหม่

ทั้งนี้เพื่อความสดวกสบายต่อแขกรับเชิญของอัลลอฮ์ อีกทั้งได้ทราบว่าที่มุฏลีฟะฮ์ จะทำเต้นบางส่วนให้ฮุจยาตและปูพรมไว้นั่งรอเวลาที่จะเข้าไปขว้างเสาต้นที่ 3 พร้อมรัฐบาลจะจัดทำถุงพร้อมเม็ดหินแจกให้ฮุจยาตที่ต้องการอีกด้วยนับเป็นการอำนวยความสดวกมากขึ้น หลังจาก นั้น ร่วมรับประทานอาหารได้เวลาจึงขอลากลับและจะได้ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสดวกให้ฮุจยาตในวันต่อไป

อนึ่งผู้บริหารมุอัซซาซะห์ขอชมเชยกิจการฮัจย์ประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าทึ่จัดให้ฮุจยาตได้เดินทางโดยการบินไทยแบบเหมาลำจึงทำให้ฮุจยาตสดวกสบายมากขึ้นและลดจำนวนเที่ยวบินลงทำให้การต้อนรับสดวกและรวดเร็วส่วนการจัดสำนักงานที่ใช้สถานที่ได้เหมาะสมซึ่งไม่แออัดมีสถานที่จอดรถและสดวกสบายในการตืดต่อประสานงานของส่วนราชการกิจการฮัจย์ทั้งของซาอุดิอาราเบีย และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ประเทศไทย (อัลฮัมดุลิลลาฮ์)

ที่มา อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่

ความคิดเห็น

comments

About