i-News

พบฮุจญาตป่วยมาลาเรีย 58 ราย จาก 8 ประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียประกาศว่ามีผู้ป่วยมาลาเรีย 58 รายที่ตรวจพบในหมู่ฮูจญาจที่มาจาก 8 ประเทศ

มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 58 รายในหมู่ฮุจญาตที่มาถึง เนื่องจากในพื้นที่ประกอบพิธีฮัจย์ไม่มียุงเป็นพาหะนำโรคตามรายงานของสำนักข่าว SPA

จำนวน 56 คนได้รับการรักษาแล้ว และอีก 2 คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคมาลาเรียเป็นโรคประจำถิ่นในหลายประเทศในประเทศอิสลาม และจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบในช่วงฮัจญ์แต่ละปีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมของโรคในประเทศต้นทางของฮุจญาต

นอกจากนี้ในด้านระบาดวิทยา การตรวจติดตาม และการตรวจสอบโรคมาลาเรียในช่วงเทศกาลฮัจญ์มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาโรคโดยเร็วที่สุด

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบคัดกรองอย่างรวดเร็ว และการรักษาทุกกรณีที่ผ่านการคัดครองโรค

กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า “การป้องกันโรคเฉพาะถิ่นในพื้นที่ฮัจญ์นั้นขึ้นอยู่กับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันไม่ให้ผู้ป้วยกลับไปยังพื้นที่ระบาดของโรค”

นอกจากนี้ในบริบทเดียวกันทีมสาธารณสุขได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ในการดูแลฮุจญาตที่ติดเชื้อมาลาเรียในหมู่ฮุจญาต วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือการประสานงาน ประเมิน และการรักษาโรคที่มียุงเป็นพาหะในประเทศต้นทางของฮุจญาต โดยใช้การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้บริการและการประสานงานในสถานที่อย่างครบถ้วนสำหรับการถ่ายโอนกรณีที่ต้องใช้ฉีดยาเข้าเส้นทางเส้นเลือดดำ และการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ความคิดเห็น

comments

About