Sunday, 19/8/2018 | 6:10 UTC+7
i-News

ฮุจญาตเดินทางออกจากซาอุดิอารเบียแล้ว 407,000 คน

จำนวนฮุจญาตที่เดินทางออกจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหลังเสร็จสิ้นพิธีฮัจย์แล้วถึงกว่า 400,000 คน นับถึงเมื่อวันเสาร์ที่(9 กันยายน)ผ่านมา ตามรายงานของคณะกรรมการหนังสือเดินทางซาอุดิอาระเบีย

จำนวนฮุจญาตที่เดินทางออกจากซาอุดิอาระเบียแล้วทั้งสิ้น 407,220 คน โดยแยกเป็นการเดินทางโดยทางบก 42,893 คน เดินทางโดยทางอากาศผ่านทางท่าอากาศยาน 359,508 คน และอีก 4,819 เดินทางออกจากราชอาณาจักรผ่านทางท่าเรือ

คณะกรรมการหนังสือเดินทางระบุอีกว่า ฮุจญาตเหล่าต้องเดินทางออกจากซาอุดิอาระเบียก่อนที่หนังสือเดินทางฮัจย์ของพวกเขาจะหมดอายุหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจย์เพื่อ “หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษตามกฎหมาย” ฮุจญาตได้รับคำเตือนว่าไม่ควรเดินทางออกนอกเมือง มักกะห์, เจดดะห์ และ มะดีนะห์

คณะกรรมการหนังสือเดินทางกล่าวว่า บริษัท ที่ให้บริการแก่ฮุจญาตต้องไม่ล่าช้าในการรายงานกรณีฮุจญาตอยู่เกินกำหนด “ความล่าช้านี้อาจทำให้ บริษัท เหล่านี้ต้องได้รับบทลงโทษที่กำหนดไว้ด้วย”

ความคิดเห็น

comments

About