Sunday, 18/8/2019 | 3:18 UTC+7
i-News

ปชช.เตรียมร่วมเสวนาสานพลังงานประชาชนเพื่อปฏิรูปฯ

บรรยากาศวันที่ 2 ของเวทีประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ (6 ก.พ.) ประชาชนที่เข้าร่วมต่างได้ทยอยมารับประทานอาหารเช้ากันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมได้พักค้างคืนภายในโรงแรมร้อยเกาะ โดยในช่วงเช้าของวันนี้เป็นขบวนการของการอภิปรายทบทวนกระบวนการของหลักการประชาเสวนาหาทางออก ทบทวนกฎ กติกา และการสร้างฉันทามติ รวมถึงการมอบประเด็นโจทย์ในการเสวนาของวันนี้ ก่อนที่จะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มย่อย ก่อนจะนำเสนอในห้องประชุมใหญ่ และสรุปผลการสานพลังประชาชนเพื่อเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป (สปช.)

ความคิดเห็น

comments

About