Monday, 10/12/2018 | 4:18 UTC+7
i-News

ปัตตานีเร่งหารือแก้ปัญหาความยากจน เตรียมนำร่อง 3 อำเภอ

วันพุธ (1 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมลังกาสุกะ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความยากจนของประชาชน จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ต้องการทำให้คนจนหายจน โดยคัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่พัฒนาได้จากผู้ตกเกณฑ์รายได้ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของอำเภอมายอ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาอาชีพและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในแต่ละอำเภอ

ซึ่งการสำรวจข้อมูลผู้ยากจน อำเภอมายอ ได้จำแนกข้อมูลจากผู้ตกเกณฑ์รายได้ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560 จำนวน 225 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่พัฒนาได้ 80 ครัวเรือน คือ ด้านการเกษตร จำนวน 4 ครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ 54 ครัวเรือน และด้านการผลิตประเภทอื่นๆ 22 ครัวเรือน

อำเภอยะหริ่ง จำแนกครัวเรือนจากผู้ตกเกณฑ์รายได้ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 311 ครัวเรือน ที่สามารถพัฒนาได้ 180 ครัวเรือน คือ ด้านการเกษตร จำนวน 18 ครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ 153 ครัวเรือน ด้านประมง 2 ครัวเรือน และด้านการผลิตประเภทอื่นๆ 7 ครัวเรือน

ส่วนอำเภอหนองจิก จำแนกครัวเรือนจากผู้ตกเกณฑ์รายได้ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 406 ครัวเรือน ที่สามารถพัฒนาได้ 273 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่สามรถพัฒนา และต้องสงเคราะห์ 82 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 50 ครัวเรือน

ซึ่งหลังจากมีข้อมูลพื้นฐานแล้ว คณะทำงานได้เตรียมกำหนดนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความยากจนของ จ.ปัตตานี ให้เป็นโครงการนำร่อง และรูปธรรม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความยากจนในส่วนของอำเภออีก 9 อำเภอของ จ.ปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About