Thursday, 17/1/2019 | 2:30 UTC+7
i-News

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่ จ.ภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก 46 ประเทศ รวม 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ​

​เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และนางดวงใจ ฉลองรัฐ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้นทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารดวงชนก โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานกรรมการมูลนิธิ สอวน. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา และนางสุชาดา สมิทจิต ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย เสด็จเข้าห้องดวงชนกแกรนด์บอลรูม รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกการแข่งขัน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขัน ฯ

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ความว่า “ในนามของประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลกนับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์จากทุกระดับทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากประเทศต่าง ๆเกือบ 50 ประเทศ อันเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำคะแนนสูงจากทั่วโลก ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสาขานี้ กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย”

หลังจากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ โดยมี รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายรูปภาพ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ จำนวน 4 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

​รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการแข่งขันว่า การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ในสาขาคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตามลำดับ

ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งแรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้การสนับสนุน

ในปัจจุบันประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในวาระสำคัญๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้านายในราชวงศ์จักรีหลายครั้ง และในครั้งนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การแข่งขันมีทั้งภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล และภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ และการใช้โดมท้องฟ้าจำลอง รวมทั้งการแข่งขันประเภททีม

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่าง ๆ 46 ประเทศ ๆ ละไม่เกิน 5 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน 2 คน ประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ประเทศอาร์มีเนีย ,บังกลาเทศ , เบลารุส , บราซิล ,บัลแกเรีย , แคนาดา ,จีน,โคลัมเบีย , โครเอเชีย , ไซปรัส , เช็กเกีย , เอสโตเนีย ,จอร์เจีย , กรีซ , ฮังการี ,อินเดีย , อินโดนีเซีย , อิหร่าน , จอร์แดน , คาซัคสถาน , ลาว ,คีร์กีซสถาน , ลิทัวเนีย ,มาเลเซีย , มาลี , เม็กซิโก,เนปาล , ปากีสถาน , ฟิลิปปินส์ , โปแลนด์ , โปรตุเกส ,กาตาร์ , โรมาเนีย , รัสเซีย , เซอร์เบีย , สิงคโปร์ , สโลวาเกีย , สโลวีเนีย , เกาหลีใต้ , ศรีลังกา , ยูเครน , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา , เวียดนาม , และไทย เป็นต้น

​การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงทางปัญญาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนโน้มน้าวให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเยาวชนจากนานาประเทศ นับเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ และนักวิชาการ ยังให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดาราศาสตร์ในสถานศึกษามากอีกด้วย

สำหรับตัวแทนนักเรียนไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายภานุพงศ์ พุ่มพวง และนายวริท วิจิตรวรศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ , นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม , นายภูมิรพี พิศุทธ์สิทธิ์ และนางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ความคิดเห็น

comments

About