Wednesday, 20/2/2019 | 3:02 UTC+7
i-News

ผู้แทนรัฐบาลสำรวจพื้นที่ยะลา 500 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน-แหล่งท่องเที่ยว

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงสำรวจพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ที่จังหวัดยะลา เตรียมดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันพุธ (15 พฤศจิกายน) พล.อ. มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ลงสำรวจพื้นที่ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เพื่อดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีแผนพัฒนาอำเภอเบตง ให้เป็นเมืองต้นแบบด้าน “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ซึ่งเมื่อสำรวจ และออกแบบเสร็จแล้ว ก็จะขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ให้ความเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การค้าชายแดนระหว่างประเทศ” และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About