i-News

สตูลเตรียมความพร้อมคัดเลือกกรรมอิสลาม 27 พฤศจิกายนนี้

ส่วนราชการจังหวัดสตูลประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ หลังจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ

เมื่อวันพุธ (22 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ปลัดจังหวัดสตูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 90 วัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง , กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พร้อมกัน 35 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้

สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล ชุดใหม่นั้น จังหวัดสตูลได้เตรียมจัดการคัดเลือกโดยให้ประชุมอีหม่ามประจำมัสยิดทุกแห่ง ร่วมคัดเลือกกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 30 คน

ทั้งนี้กรณีที่มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ เกินกว่า 30 คน จะมีการเสนอให้คัดเลือกโดยวิธีการลับหรือแบบเปิดเผย โดยคณะกรรมการมัสยิดทุกแห่งจะร่วมกันพิจารณาต่อไป และจะนับคะแนนและประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล จะเป็นผู้แทนสัปบุรุษทำหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล และบริหารกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ให้เกิดความสันติสุขแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล

ที่มา : สวท.สตูล

ความคิดเห็น

comments

About