i-News

เบตงเตรียมเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อ ครม.สัญจร

เบตงเตรียมเสนอโครงการขยายถนน, อ่างเก็บน้ำ, Sky Walk จุดชมวิวพื้นกระจก และนำสายไฟลงดิน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี (23 พฤศจิกายน) นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เตรียมเสนอโครงการและงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ โครงการระบบขนส่งในพื้นที่อำเภอเบตง ขยายถนน 4 เลน ภายใต้งบประมาณ 60 ล้านบาท ตั้งแต่หมู่ที่ 7 บ้านบันนังสิแน-หมู่ที่ 4 บ้านจันทรัตน์ ในพื้นที่ตำบลยะรม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ จะสอดรับกับการเปิดสนามบินเบตงที่กำลังก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางและการขนถ่ายสินค้า ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2563

นอกจากนี้อำเภอเบตงเตรียมที่จะเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง เนื่องจากเมืองเบตงตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันและมีคลองเบตงไหลผ่านกลางเมือง จึงมีลักษณะพื้นที่เหมือนแอ่งกระทะ ด้วยพื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้ฤดูฝนเกิดน้ำหลากจากคลองเบตงไหลบ่าเข้าท่วมเมือง ขณะที่เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำในคลองเบตงลดน้อยลง ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไว้คอยเก็บกักน้ำ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และความเสียหายทางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองเบตงที่จะเสนอนั้น มีขนาดเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 847 เมตร ส่วนสูงที่สุด 53.50 เมตร ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักประมาณ 16,000,000 ลูกบาศก์เมตร ตั้งที่บ้านสวนแป๊ะหลิม เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยจะใช้งบประมาณ 660 ล้านบาท

ในด้านการท่องเที่ยวนายอำเภอเบตงระบุว่ามีมีหลายแห่งที่ได้รับความสนใจ และต้องเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็น Sky Walk จุดชมวิวพื้นกระจกซึ่งมียาว 60 เมตร รวมไปถึงหลักเขต 54 A นอกจากนี้จะเสนอโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองเบตง ความยาว 2,120 เมตร การปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ตลอดจนโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการที่นำเสนอ หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น ตอบสนองนโยบายพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About