i-News

ตั้งอ.อาลี เสือสมิง เป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาไอแบงก์

ธนาคารอิสลาม มีมติตั้ง อาจารย์สันติ(อาลี) เสือสมิง เป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาคนใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) มีมติแต่งตั้งให้ นายสันติ เสือสมิง เป็นที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ความคิดเห็น

comments

About