i-News

ครม.อนุมัติพัฒนาระบบขนส่ง เพิ่มอ.มหาลัยชายแดนใต้

ครม.อนุมัติแผนพัฒนาภาคใต้ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ คลุมทุกติมิ เพิ่มอัตรากำลังอาจาร์ในระดับอุดมศึกษาชายแดนใต้ สร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยัง อ.เกาะสมุย สั่งเพิ่มการใช้ยางพารา 1 แสนตันทันที แก้ปัญหาราคายางตก

วันอังคาร (28 พฤศจิกายน) เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ –หมู่เกาะพะงัน) สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

2. เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวิชาการ จำนวน 271 อัตราสายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 138.882 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป

3. เรื่อง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย คือการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 โรงเรียน (ได้แก่ 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา 2) โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี 5) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 7) โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา 8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 9) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 10) โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 11) โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และ12) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี) ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย โดยครม.เห็นชอบตามมาตรการ ข้อ 3 (1) (ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ 2558)

5. เรื่อง มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1.ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 2,837.50 ล้านบาท
2.ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 673.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลักการเดิม
3.ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ
4.เห็นชอบโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิม และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 200 ล้านบาท
โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทำความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับ สำนักงบประมาณ (สงป.)
5.รับทราบโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท. และโครงการสินเชื่อสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

6. เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม โดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
1. การพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางถนน อำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
– โครงการทางหลวงเชื่อมโยงประเทศมาเลเซีย (ช่วงจังหวัดสงขลา)
– โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมถนนเพชรเกษมเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
– สะพานข้ามแม่น้ำโกลก 2 แห่ง (ที่อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก)
– โครงการถนนสายเล็งใต้ – โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)
2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม – สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
– โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชุมพร
– โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่และเกาะสมุย
– โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช
– โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส และเบตง
3. การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อเป็นประตูการค้า การลงทุน
– โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2
– โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี
– โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี และศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือปัตตานีให้รองรับได้ขนาดมากกว่า 5,000 ตันกรอส
4. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างยั่งยืน
– โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 6 เส้นทาง เช่น ช่วงชุมพร- สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา และช่วงสุราษฎร์ธานี –พังงา – ภูเก็ต
– โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต
– โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
7. เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

นอกจากนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ยังระบุอีกว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้ทุกภาคส่วนคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบการแปรรูปยางพารามาใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะส่วนราชการต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางโดยเร็วที่สุดให้ได้อีก 1 แสนตัน และผลักดันให้มีการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 หรือ 8 แสนตันภายใน 1 ปี เพราะจากการสำรวจ ขณะนี้พบว่ามีการใช้เพียง 6 – 8 แสนตัน เพื่อให้ปริมาณการใช้ยางในประเทศสูงขึ้น และยกระดับราคาให้ดีขึ้น ซึ่งราคายางไม่สามารถกำหนดราคาได้เพียงคนเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About