Sunday, 17/2/2019 | 1:27 UTC+7
i-News

ม.นราธิวาสเปิดรับนักศึกษาหลังสูตรแพทย์ ขยายโควตาสงขลา 6 สตูล 2

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ขยายโควตาให้จังหวัดสตูล จำนวน 2 โควตา

วันพุธ (29 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองสตูล ดร.จงรัก พลาดิสัย นายกสมาคมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2549 ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเปิดรับนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษาในคณะแพทย์ฯ ตอบสนองความต้องการของชุมชนด้านการบริการสุขภาพ โดยดำเนินหลักสูตรตามเกณฑ์ของแพทยสภา รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจในการดูแลและรักษาผู้ป่วยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

โดยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ได้ขยายโควต้าให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ (สะบ้าย้อย , จะนะ , เทพา และนาทวี) จังหวัดสงขลา จำนวน 6 โควตา และในพื้นที่ 6 อำเภอ (ละงู,ควนกาหลง,ควนโดน,ทุ่งหว้า,มะนัง และท่าแพ) จังหวัดสตูล จำนวน 2 โควตา สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่น้อย 3.00 และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ข้างต้นไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในวันที่ 3 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.086-4806408 หรือ Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มนร

ที่มา : สวท.สตูล

ความคิดเห็น

comments

About