Friday, 24/5/2019 | 2:51 UTC+7
i-News

นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล

จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจากวาตภัย 245 หลัง

วันพฤหัสบดี (30 พฤหัสบดี) เมื่อเวลา 18.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามและสรุปสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจากวาตภัย 245 หลัง โรงเรียนได้รับความเสียหาย 1 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง สิ่งสาธารณะประโยชน์ ถนน 138 สาย สะพาน 6 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการสำรวจ ซึ่งจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 15 อำเภอ โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

1.) อำเภอชะอวด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,191 คน 1,695 ครัวเรือน วัดได้รับผลกระทบ 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ
2.)อำเภอบางขัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,050 คน 650 ครัวเรือน คอสะพานเสียหาย 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ
3) อำเภอเชียรใหญ่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,500 คน 9,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ
4) อำเภอจุฬาภรณ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,450 คน 420 ครัวเรือน ถนน 33 สาย สะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง ประปา 4 แห่ง ร.ร.ประกาศหยุด 17 โรง ถนนสายรองรถผ่านไม่ได้ 10 สาย)
5) อำเภอพิปูน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,864 คน 4,046 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง ถนน 28 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง พืชไร่ 10 ไร่ พืชสวน 500 ไร่ บ่อปลา 4 บ่อ
6) อำเภอทุ่งสง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 43 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,011 คน 2,230 ครัวเรือน อพยพไปบ้านญาติ 20 คน 5 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 40 สาย สะพาน 4 สาย ฝาย 2 แห่ง พืชไร่ 140 ไร่ ถนนสายทุ่งสง-นครศรี(เอเชีย 41) หน้าปั้ม ปตท.ผาทองทุ่งสง รถเล็กไม่สามารถจรได้ เกิดดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับบ้านนายสายันต์ ประสิทธิ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง
7) อำเภอปากพนัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 ตำบล 137 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,420 คน 540 ครัวเรือน
8) อำเภอสิชล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 480 คน 120 ครัวเรือน บ้านเสียหายบางส่วน 120 หลัง รร. 1 แห่ง วัด 1 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
9) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 26,735 คน 9,597 ครัวเรือน
10) อำเภอนาบอน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 760 คน 352 ครัวเรือน
11) อำเภอฉวาง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 ตำบล 74 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,780 คน 1,445 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 30 สาย โรงเรียนประกาศหยุด 6 โรง โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสายจันดี-ฉวาง รถไม่สามารถผ่านได้ ส่วนเส้นทางอื่นรถยนต์ยังผ่านได้
12) อำเภอลานสกา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน โรงเรียนประกาศหยุด 5 โรง
13) อำเภอนบพิตำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,162 คน 469 ครัวเรือน ถนน 7 สาย คอสะพาน 3 แห่ง
14) อำเภอหัวไทร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 14 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 550 คน 125 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 7 หลัง
15) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,271 คน 8,308 ครัวเรือน
16) อำเภอพรหมคีรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน มีมวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าจาก น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว ลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างต่อเนื่อง 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านเกาะ นาเรียง และ อินคีรี มีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ ระดับน้ำสูงโดยเฉลี่ย 50-100 ซม.
17) อำเภอพระพรหม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,067 คน 2,807 ครัวเรือน
18) อำเภอทุ่งใหญ่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 40 หมู่บ้าน 908 ครัวเรือน
19) อำเภอร่อนพิบูลย์ มีน้ำท่วมตลาดสามร้อยกล้า ต.หินตก มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มบางส่วน โรงเรียนประกาศหยุด 4 โรง
20) อำเภอท่าศาลา มีฝนตกหนักทุกพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ความเสียหาย
21) อำเภอช้างกลาง มีผลกระทบในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7 ครัวเรือน
22) อำเภอขนอม ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 119.5 มม. สถานการณ์ในพื้นที่ ได้สั่งการณ์ให้ ศบก.ท้องถิ่น เฝ้าระวังและเตรียมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
23) อำเภอถ้ำพรรณรา ฝนตกอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ความเสียหาย

ด้านการศึกษา โรงเรียนประกาศหยุดเรียน จำนวน 20 โรง ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน 14 โรง,อ.ร่อนพิบูลย์ 4 โรง, รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดเพ็ญมิต และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม โดยเฉพาะในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่งได้ประกาศปิด 1 วัน โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่าง ๆ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ขนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย อพยพคน แจกจ่ายถุงยังชีพ เป็นต้น รวมทั้งมีการประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งผู้ที่อยู่ริมน้ำ ใกล้ทางน้ำไหล พื้นที่ลุ่มต่ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมอพยพทันทีเมื่อประกาศให้อพยพ

ความคิดเห็น

comments

About