i-News

นราธิวาสปิด 400 โรงเรียนจากผลกระทบน้ำท่วม

จังหวัดนราธิวาส น้ำยังคงท่วมในพื้นที่รายลุ่ม ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ประกาศปิดรวมกว่า 400 แห่ง

วันศุกร์ (1 ธันวาคม) ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำ 3 สายหลักมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และยังคงเออล้นตลิ่ง โดยแม่น้ำสุไหงโก-ลก ส่งผลกระทบในพื้นที่ราบลุ่มเป็นวงกว้างทั้งอำเภอแว้ง , อำเภอสุไหงปาดี , อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ ส่วนแม่น้ำสายบุรี เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสาคร , อำเภอรือเสาะ และอำเภอบาเจาะ ขณะที่น้ำจากแม่น้ำบางนรา ระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ของตำบลลำภู ตำบลบางปอ อำเภอเมือง

และจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ราบลุ่มตลอดถนนศูนย์ราชการ มีน้ำท่วมขังทั้งสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ทำการกองร้อย อส.จ.นราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถมาจอดไว้บนถนน

ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 เข้าพื้นที่แจกจ่ายน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลกายูคละและตำบลฆอเลาะ ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้งชาย หญิง กระจายลงในทุกพื้นที่เพื่อให้น้ำดื่มและอาหารถึงมือประชาชน

สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลังจากในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยประกอบกับยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ใน 13 อำเภอ รวม 488 แห่งทั้งโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 นราธิวาส และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ รอดูสถานการณ์เป็นระยะ

ความคิดเห็น

comments

About