i-News

ปัตตานีคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบไฟใต้ไปอุมเราะห์ จำนวน 48 ราย

จังหวัดปัตตานี ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 48 ราย

วันจันทร์ (25 ธันวาคม) ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ในส่วนของจังหวัดปัตตานี จำนวน 48 ราย ตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบในห้วงปี 2547-2555 ต้องเป็นบุคคลในครอบครัว สูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เป็นชาวไทยมุสลิม ทั้งบุรุษและสตรี ทีไม่เคยไปประกอบพิธีอุมเราะห์ มีฐานะยากจน สุขภาพแข็งแรง บุรุษอายุอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์ สตรีอายุ 45 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์

โดยผู้แทนแต่ละอำเภอได้เสนอรายชื่อบุคคล ตามคุณสมบัติที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากันอย่างรอบครอบ ในการกลั่นกรองกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับจังหวัด ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส ตามที่กำหนด จำนวน 48 ราย เพื่อส่งรายชื่อให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเป็นการเบื้องต้นด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About