i-News

ไอแบงก์ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอแจ้งกำหนด “วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561” ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ความคิดเห็น

comments

About