i-News

ไอแบงก์จับมือโฮมโปร จัดสินเชื่อ“สินเชื่อสุขใจ”สำหรับพนักงาน

โฮมโปร ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ ในโครงการ“สินเชื่อสุขใจ” รูปแบบสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลในอัตรากำไรที่ดีให้กับพนักงานเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืนเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานบริษัท พร้อมกับช่วยส่งเสริมการออมให้แก่พนักงานให้รู้จักการบริหารการเงินที่ดีขึ้น

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า โฮมโปร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของโฮมโปร และบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งมีบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เป็นอีกหนึ่งโครงการในการกำกับดูแลกิจการด้านการดูแลพนักงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อโครงการ “สินเชื่อสุขใจ” ซึ่งเป็นบริการเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรให้มีทางเลือกในการจัดการต่อภาระหนี้สิน ในอัตรากำไรที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และสามารถส่งต่อการบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของโฮมโปรมีรูปแบบวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ “ปัจจุบัน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ มีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศไทย และคาดว่าโครงการนี้ จะเข้ามาช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาภาระหนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากบัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบก็ตาม

โดยจะเป็นบริการเสริมสำหรับสวัสดิการของพนักงานในองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐเรื่องสินเชื่อประชาชนโฮมโปรจึงได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน และเป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของพนักงานให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น นายนิทัศน์ กล่าว

นอกจากนี้ โฮมโปรยังมีโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ย้ายกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน ภายใต้โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้วกว่า 1,088 คน

ทั้งนี้ โฮมโปร ยังมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานคนพิการมาทำงานในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบำรุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ในปัจจุบันกว่า 100 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้สูงวัย เพื่อเข้าทำงานในโฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ โฮมโปร ยังมีการสนับสนุน และช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท Outsource บริษัทรับเหมารายย่อย ที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ ในโครงการ “เถ้าแก่น้อย” พร้อมทั้งมีการพัฒนาช่าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานกว่า 1,000 ทีม เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพงานเดียวกัน

นายนิทัศน์ กล่าวต่ออีกว่า โฮมโปร ยังมีการส่งเสริมทุนการศึกษาทวิภาคีโดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปรแล้วกว่า 23 สาขาทั่วประเทศ

“บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของโฮมโปรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานแก่พนักงาน จะส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรัก และภูมิใจในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน” นายนิทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้าน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในกับโฮมโปร และบริษัทในเครือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงินให้กับทางบริษัทฯ โดยเป็นการ ลดภาระในการจัดสรรเงินทุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรรวมถึง เพื่อให้บุคลากรที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เปิดให้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วนโดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาใช้บริการในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารเป็นจำนวนถึง 230 หน่วยงาน ทั้งนี้ ไอแบงก์ ต้องขอขอบคุณบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริการของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารมี 108 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการ “สินเชื่อสุขใจ” เป็นสินเชื่อสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัทโฮมโปร เป็นสินเชื่ออัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสูงและระยะเวลาผ่อนชำระนาน ซึ่งมีทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลและเพื่อเป็นการสนองนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นสถาบันทางการเงินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อลูกค้าทุกชาติ ทุกศาสนา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ ibank Call Center โทร 1302 นายอภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

comments

About