Saturday, 19/1/2019 | 4:00 UTC+7
i-News

ยะลาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนา นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน

วันพุธ (31 มกราคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็ม บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางศาสนา ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติของผู้นำศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างองค์ศาสนาและหน่วยงานภาครัฐ จนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยังยืน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีนายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม นายสะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางศาสนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านความรู้ ในการปฏิบัติศาสนกิจและความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำศาสนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ระหว่างองค์กรทางศาสนาและหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุขต่อไป

สำหรับในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้วิชาการ ด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ ใช้ระยะเวลาจำนวน 6 สัปดาห์ และกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศาสนาละวัฒนธรรม นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments

About