Sunday, 17/2/2019 | 1:27 UTC+7
i-News

ศอ.บต.ดันการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม “แก้ไข-พัฒนา” จชต. อย่างยั่งยืน

รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจงหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะภาคประชาสังคมในพื้นที่ ระบุ การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เป็นนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ (5 กุมภาพันธ์) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจงหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมพบปะภาคประชาสังคมพร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อีกทั้งเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจต่อนโยบาย แนวทางการพัฒนา พร้อมนำนโยบายต่างๆ ของภาครัฐไปขยายผลแก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าปีงบประมาณ 2560 มีภาคประชาสังคม 488 องค์กร เสนอโครงการเพื่อของบประมาณในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมาย 7 กลุ่มภารกิจของ ศอ.บต. ซึ่งนโบายการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 คำ คือ การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา

อย่างไรก็ดีประเทศของเราวันนี้พัฒนาตามการขับเคลื่อนของสากล คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG (Sustainable Development Goals–SDGs) 17 เรื่อง โดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาตามกลไกดังกล่าวได้ 6 เรื่อง คือ การยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ สร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสันติภาพ สร้างหลักประกันด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีพ ลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ เน้นศักยภาพการผลิตทั้งในและต่างประเทศ และการจ้างงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ 5P คือ Planet เป็นการปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย People เป็นการเติมเต็มศักยภาพของคนให้มีความเท่าเทียมกัน Prosperity เป็นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ Peace เป็นการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ปราศจากความกลัวและความรุนแรง และ Partnership เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น โดยการส่งเสริมให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About