Saturday, 15/6/2019 | 9:03 UTC+7
i-News

เกษตรหมู่บ้านเรียนรู้ปลูกเมล่อน เพิ่มรายได้จากสวนยางที่ยะลา

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ.แม่ลาน ลงพื้นที่เรียนรู้ ปลูกพืชแนวใหม่ ทางเลือกชาวสวนยาง ในพื้นที่ “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เรียนรู้ปลูกเมล่อน เพิ่มรายได้

วันอังคาร (6 กุมภาพันธ์) นางจิรพันธ์ แก้วพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตร อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้นำคณะจากสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 302 บ้านสะปาเราะ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นำโดย ร.ต.สุธิน สดเอี่ยม และคณะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลป่าไร่ ตำบลแม่ลาน ตำบลม่วงเตี้ย ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 25 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ฟาร์มเมล่อน ว่องปิติธวัฒน์ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกเมล่อน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ลาน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพการทำสวนยางให้หันมาปลูกพืชชนิดใหม่ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หลังว่างจากการกรีดยาง ทำสวนยาง

ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ นาย พิพัฒน์ ว่องปิติธวัฒน์ (ปอนด์) เจ้าของ “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” ฟาร์มเมล่อน ว่องปิติธวัฒน์ ตำบลตาชี ได้บรรยายสรุปความเป็นมาของการปลูกเมล่อน ตั้งแต่เริ่มต้นทดลองปลูกในหลายๆ สายพันธุ์ จนถึงการปลูกเมล่อนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการขยายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกเมล่อนแล้ว และยังไม่ได้ปลูก ได้นำไปต่อยอดการปลูกเมล่อนในพื้นที่ของตนเอง

นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม นำอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน มาศึกษาดูงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุม อบรม โดยทางอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่ลาน บางรายมีการปลูกเมล่อนบ้างแล้ว และทราบว่าทางตำบลตาชี มีการปลูกเมล่อน ตอนนี้ได้ผลผลิตดี โดยทางทางอาสาสมัครเกษตรให้ความสนใจการปลูกพืชแนวใหม่ จึงได้รวมตัวมาศึกษาเรียนรู้การปลูกเมล่อนในครั้งนี้

ด้านนางจิรพันธ์ แก้วพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่า การเรียนรู้ครั้งนี้ทางคณะก็จะมารับฟังการบรรยายที่มาที่ไปของการปลูกเมล่อน แนวทางการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การทำแปลงปลูก วิธีการจัดการในแปลง ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งทางตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มี “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” ในเรื่องการปลูกเมล่อน ก็เลยอยากให้ทางอาสาสมัครเกษตรกรแม่ลานได้มาศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าทางพื้นที่ตำบลแม่ลานมีปัญหาอย่างไร และทางตำบลตาชีมีปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งการจัดการในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ขณะที่อาสาสมัครเกษตรกรตำบลแม่ลาน กล่าวว่า ตนเองก็ได้ปลูกเมล่อนไว้แล้ว ส่วนปัญหาที่พบก็จะมีเฉพาะช่วงที่ฝนตกน้ำมาก ทำให้เมล่อนได้รับความเสียหาย วันนี้ก็จะมาศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหา การควบคุมอุณหภูมิ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งได้ให้ความสนใจในการปลูก การผสมเกสร การให้น้ำให้ปุ๋ย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About