Friday, 22/3/2019 | 10:06 UTC+7
i-News

โก-ลก เตรียมสร้างโมเดลแผนป้องกันไฟป่าป่าพรุโต๊ะแดง

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เตรียมสร้างโมเดลแผนป้องกันไฟป่าป่าพรุโต๊ะแดง นำร่องเป็นอำเภอแรกก่อนขยายผลไปยังอีก 3 อำเภอข้างเคียง

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก พร้อมกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก 4 กลุ่มภารกิจ เตรียมสร้างโมเดลแผนป้องกันไฟป่า เพื่อนำใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าป่าพรุโต๊ะแดง ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่อีก 3 อำเภอรอบป่าพรุโต๊ะแดง คือ อำเภอสุไหงปาดี , อำเภอตากใบ และอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากปี 2560 ประสบความสำเร็จในการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จนเห็นผลในเชิงประจักษ์

สำหรับปี 2561 จะเน้นบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลสอดส่องและเฝ้าระวัง ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบจำนวนและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟป่า และจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ข้างเคียง พร้อมเพิ่มจำนวนฝายกักเก็บน้ำให้มีอย่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการจัดทำแผนในระดับตำบล และอำเภอ ที่สำคัญ คือ การดึงแกนนำของทุกชุมชนหมู่บ้านรอบป่าพรุ มาตั้งเป็นภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุโต๊ะแดง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการร่วมป้องกันและอนุรักษ์ผืนป่าป่าพรุโต๊ะแดง ที่มีความสำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป โดยไม่ถูกทำลายจากไฟป่า ที่มาจากฝีมือมนุษย์ที่เข้าไปเผาป่าล่าสัตว์ และทำพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง

ที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About