Tuesday, 19/3/2019 | 7:00 UTC+7
i-News

ปัตตานีประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครอบครัวรายได้ต่ำเรียนฟรี

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัเปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พักมีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัว ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ตั้งเป้า 1 อำเภอให้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ จำนวน 73 โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มากที่สุด ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ “โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะโรงเรียนประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยตั้งเป้าว่า 1 อำเภอ ให้มีโรงเรียนประจำระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน 37 อำเภอ จำนวน 73 โรงเรียน จะสามารถเริ่มต้นโครงการนี้ภายในปีการศึกษา 2561 กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนเข้าโครงการ

เพื่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ , นาทวี , สะบ้าย้อย และอำเภอเทพา) เป็นโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งยัง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ , นาทวี , สะบ้าย้อย และอำเภอเทพา) โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการรอบแรกไปแล้วในห้วงวันที่ 3-31 มกราคม 2561 ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองนำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการ 4,874 คน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About