Tuesday, 19/3/2019 | 6:51 UTC+7
i-News

ชลประทานเร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองเบตง แก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ระบุกรมชลประทาน เดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองเบตง แก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รองรับนักท่องเที่ยว เชื่อหลังสนามบินเบตงเสร็จ คาดนักท่องเที่ยว อาจถึงล้านคน

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เปิดเผยว่า การดำเนินงานในการสนองแนวทางตามโครงการพระราชดำริ ของ ทางกรมชลประทาน ในส่วนของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จริง ๆ แล้ว พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ ปี 2517 โดยจังหวัดนราธิวาส จะมีโครงการที่สำคัญหลายๆ โครงการ ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็ม น้ำแล้ง น้ำเปรี้ยว ซึ่งทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในส่วนพื้นที่ของลุ่มน้ำปัตตานีก็เช่นกัน เราค่อนข้างจะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำ ก็จะมีเขื่อนบางลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตอนกลาง เขื่อนปัตตานี ระบายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรของจังหวัดปัตตานี ส่วนปลายน้ำมีคลองระบายน้ำสายต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม เร่งระบายน้ำออกทะเล อ่าวไทย

สำหรับในส่วนแผนของกรมชลประทาน ซึ่งดำเนินการในส่วนของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัจจุบันมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยะรม ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 18 ซึ่งจะช่วยนำน้ำไปสนับสนุนสนามบินเบตง ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะน รวมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวตำบลยะรม นอกจากนี้ จะพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยน้ำที่จะผลิต ประปาในเมืองเบตง ช่วยทั้งการท่องเที่ยวในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวเพิ่มจากหนึ่งแสนเป็นสี่แสนคน อนาคตอาจจะถึงล้านคน ถ้ามีสนามบินเบตง ถ้าไม่ทำอ่างเบตงตัวนี้ อนาคต เมืองเบตง ก็จะประสบปัญหาน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค และจะส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวเบตงอีกด้วย

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About