Thursday, 21/2/2019 | 8:21 UTC+7
i-News

กรมศาสนาหนุนงบซ่อมมัสยิด 112 แห่ง 8 อำเภอในยะลา

กรมการศาสนามอบเงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน 8 อำเภอ ในพื้นที่ 112 แห่ง เพื่อรักษาศาสนสถาน ให้เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน

วันอังคาร (13 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 โดย มีมัสยิดในจังหวัดยะลา ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน จำนวน 112 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,920,000 บาท ประกอบด้วย อำเภอเมืองยะลา จำนวน 23 แห่ง อำเภอกรงปินัง จำนวน 3 แห่ง อำเภอกาบัง จำนวน 5 แห่ง อำเภอรามัน จำนวน 34 แห่ง อำเภอบันนังสตา จำนวน 7 แห่ง อำเภอธารโต จำนวน 2 แห่ง อำเภอยะหา จำนวน 30 แห่ง และอำเภอเบตง จำนวน 8 แห่ง

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน เป็นโครงการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนได้เข้าไปประกอบศาสนกิจในศาสนสถานของแต่ละศาสนา ให้ศาสนิกชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหน พร้อมที่จะช่วยกันดูแล รักษาศาสนสถาน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตลอดเวลา ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการทะนุบำรุง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงอุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ตามความเหมาะสมคุ้มค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้างศาสนถานขึ้นใหม่

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน เป็นโครงการ ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญแก่ศาสนสถานหรือมัสยิด ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวันของประชาชนชาวไทยมุสลิม ควรได้รับการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานให้มีความเหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน ได้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในศาสนสถานของแต่ละศาสนา ศาสนสถานของแต่ละศาสนาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับศาสนิกชน เป็นศูนย์กลางการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ศาสนิกชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนสถานจึงควรมีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด และสวยงามอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสำหรับการเข้าไปประกอบศาสนกิจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จะสามารถนำไปซ่อมแซมบูรณะศาสนสถานหรือมัสยิดให้เกิดความสวยงาม มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับให้ศาสนิกชนใช้ประกอบศาสนกิจในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน และมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About