Wednesday, 20/2/2019 | 4:21 UTC+7
i-News

สตูลมอบจักรยานให้เด็กบนพื้นที่เกาะและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน

จังหวัดสตูล มอบจักรยานเพื่อการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน บนพื้นที่เกาะและบ้านอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมส่งมอบจักรยานเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่บนเกาะแก่งต่างๆ อีกทั้ง บ้านอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา โดยมีเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 10 โรงเรียน เข้ารับมอบจักรยาน 81 คัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา , บ้านตำมะลังเหนือ , บ้านตำมะลังใต้ , บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา , บ้านยะระโตดนุ้ย , บ้านตันหยงกลิง , บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา , บ้านตันหยงละไน้ , เพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ บ้านกาเนะ

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จักรยานเพื่อการศึกษาทั้ง 81 คัน ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งมอบให้กับเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่บนเกาะแก่งต่างๆ ห่างไกลจากตัวเมืองสตูล และส่งมอบต่อให้กับเยาวชนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน เพื่อใช้ในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน นับว่าเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนได้มีความตระหนักถึงการศึกษา และเป็นส่วนเติมเต็มในการเดินทางมาศึกษาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจักรยานเพื่อการศึกษาครั้งนี้จะช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลานเพื่อไปเล่าเรียน

นอกจากนี้ แล้วการสนับสนุนจักรยานเพื่อการศึกษาครั้งนี้เกิดจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดสตูล เพราะถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ หากว่าการเดินทางมาศึกษามีปัญหาอุปสรรค เราก็จะต้องหาหนทางช่วยเหลือในทุกรูปแบบ หรือทุกวิธีที่พอจะดำเนินการได้ ดังนั้น ขอให้เยาวชนทุกคนจงมีความตั้งใจศึกษา และเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ขอให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและเป็นกำลังของชาติได้

นายนพณัติ โกบปุเลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ กล่าวว่า ตนเองและเพื่อนๆ มีความรู้สึกดีใจที่ได้รับจักรยานเพื่อการศึกษา ซึ่งจักรยานดังกล่าวสามารถนำมาเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานความห่วงใยแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชนทุกส่วนที่ร่วมสนับสนุนจักรยานเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โดยตนเองและเพื่อนๆ ขอสัญญาว่าจะใช้ประโยชน์จากจักรยานเพื่อการศึกษา และนำมาตอบแทนสังคมในภายภาคหน้าต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ความคิดเห็น

comments

About