Tuesday, 19/3/2019 | 7:42 UTC+7
i-News

ศอ.บต.ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะร่วมพิธีอุมเราะห์

วันอังคาร (13 กุมภาพันธ์) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม การเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางน้ำทิพย์ จันทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมมีการประชุมกลุ่มเป้าหมายก่อนการเดินทาง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลยะหา จังหวัดยะลา จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้ความรู้

ทั้งนี้ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 จากสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ให้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศรัทธาในศาสนาที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการนำคุณค่าจากการประกอบพิธีอุมเราะห์ มาใช้ในชีวิตจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนชาวไทยมุสลิม ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 180 คน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด การไปประกอบพิธีอุมเราะห์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ หน้าที่ของ ศอ.บต. คือ การดูแลอำนวยการความสะดวกในช่วงตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีอุมเราะห์ โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากประเทศไทย และขอให้ทุกท่านที่เดินทางไปในครั้งนี้รักษาคุณความดีไว้ และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีและขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About