Sunday, 16/12/2018 | 6:20 UTC+7
i-News

ศอ.บต. เผย รัฐบาลหนุนงบ 50 ล้าน ให้ภาคประชาสัมคมร่วมแก้ไฟใต้

ศอ.บต. เผย รัฐบาลหนุนงบ 50 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน แบบประชารัฐ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายสหประชาชาติ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสของภาคประชาสังคม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ขับเคลื่อนและพัฒนาการทำงานเป็นแบบประชารัฐ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมทำงานและขับเคลื่อนไปด้วยกัน แม้เป็นรัฐบาลยุค คสช. ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้ใช้การพัฒนา SDG 17 ด้าน ขององค์การสหประชาชาติ คือ การพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ริดรอนสิทธิ์การใช้ทรัพยากรของประชาชนในอนาคต

โดยสหประชาชาติกำหนดการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตาม 17 เป้าหมายดังกล่าวไว้ 5P คือ
Planet เป็นการปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย
People เป็นการเติมเต็มศักยภาพของคนให้มีความเท่าเทียมกัน
Prosperity เป็นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
Peace เป็นการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ปราศจากความกลัวและความรุนแรง
และ Partnership เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนแห่งการพัฒนาให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น โดยการส่งเสริมให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทั้งนี้ในปี 2560 รัฐบาลได้อนุมัติให้ ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้ภาคประชาสังคมในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ งบประมาณ 50 ล้านบาท โดยมีภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอโครงการเพื่อพัฒนาจำนวน 488 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ทั้งสิ้น 223 โครงการ

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About