Saturday, 19/1/2019 | 4:01 UTC+7
i-News

สมบัติผลัดกันชม พรรคทหารพม่าผงาดคุมสภาล่าง หลังคนเก่าจากพรรคซูจีลาออก

ที คุน มัต จากพรรคทหารได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) คนใหม่ของพม่า ในการประชุมสภาที่จัดขึ้นในกรุงเนปีดอวันพฤหัสบดี (22 มีนาคม) หลังอดีตประธานสภาคนเดิมจากพรรคซูจีลาออก คาดเตรียมนั่งประธานาธิบดี

ที คุน มัต อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นสมาชิกสภาชาติพันธุ์กะฉิ่นภายใต้สังกัดพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับเลือกจากเขตเลือกตั้งกุ๊ตก่าย

การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นหลัง วิน มี้น ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพุธ (21) และในระหว่างการประชุมสภา ตุน อ่อง ยังได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่แทน ที คุน มัต

ตุน อ่อง เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารกลางของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2558

ที คุน มัต ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ได้กล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ และระบุว่าเป็นการเปิดบทใหม่ของรัฐสภาพม่า

หลังจากนี้จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในสภาแห่งสหภาพ หลังประธานาธิบดีถิ่น จอ ประกาศลาออกเมื่อวันพุธ (21) เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ในระหว่างนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2551 กำหนดให้รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีไปจนกว่ารัฐสภาจะแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ว่างลง

รัฐสภาและรัฐบาลชุดปัจจุบัน เริ่มวาระการทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเมษายน 2559 ตามลำดับ ภายใต้การนำของพรรค NLD ที่ชนะเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ความคิดเห็น

comments

About