Tuesday, 19/3/2019 | 6:54 UTC+7
i-News

เมษานี้ ไอแบงก์รับสมัครผู้จัดการธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ธนาคารกำหนด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือการธนาคาร รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงานได้ดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ Downloadแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 7018

ความคิดเห็น

comments

About