Friday, 22/3/2019 | 10:23 UTC+7
i-News

ปิดความจริง รัสเซียวีโตมติ UN ขวางส่งผู้สืบสวนลงสืบความจริงอาวุธเคมีโจมตีพลเรือน

สหประชาชาติล้มเหลวในความพยายามออกมติเพื่อส่งผู้เชียวชาญลงพื้นที่สอบสวนเหตุใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนชาวซีเรีย โดยมติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยที่ จีน งดออกเสียง ขณะที่ รัสเซีย และโบลิเวีย ลงมติค้านมติ นับเป็นครั้งที่ 12 ที่รัสเซียขัดขวางความพยายามของนานาชาติในการใช้เวทีสหประชาชาติแก้ปัญหาความขัดแย้งในซีเรีย

ขณะที่รัสเซียก็เสนอร่างมติของตนในประเด็นซีเรียเข้าสู่สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยเช่นกัน แต่ร่างมติของรัสเซีย ถูกค้านโดยสมาชิก 7 จาก 15 ชาติ และ 2 ชาติ งดออกเสียง

นักการทูตให้เหตุผลที่ทำให้ร่างมติของรัสเซียถูกสมาชิกกว่าครึ่งไม่เห็นด้วย เนื่องจากร่างมติของรัสเซียจะให้อำนาจรัสเซียในการควบคุมคณะกรรมการสอบสวนการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย ซึ่งจะทำให้การสอบสวนข้อเท็จจริงไม่เป็นอิสระ

ความคิดเห็น

comments

About