Thursday, 21/2/2019 | 11:52 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ ยกระดับการให้บริการประชาชน สู่ Big Data ของรัฐวิสาหกิจ

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน – สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลในด้านการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ได้จริงและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว

โดยมี สคร. และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค

พร้อมด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About