Friday, 26/4/2019 | 8:33 UTC+7
i-News

ปัตตานีจัดอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรฟัรฎูอีน(อิบตีดาอียะห์)ประจำมัสยิด

วันอังคาร (15 พฤษภาคม) ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 ซึ่งจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 นั้น

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 เพื่อให้เครือข่าย ชมรม ศูนย์ฯ ตาดีกาประจำอำเภอ ตำบล เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 และสามารถนำหลักสูตรตลอดจนคู่มือเอกสารประกอบหลักสูตรไปใช้ในศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน และประธานชมรมตาดีกาอำเภอ ตำบล จำนวน 450 คน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการระดมความคิดวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ (ตาดีกา) แต่ล่ะจังหวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ และมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About