Friday, 19/7/2019 | 1:32 UTC+7
i-News

รมช.ศึกษาธิการ เปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เตรียมคนสู่อาชีพ ขับเคลื่อนพัฒนาชาติ”

วันพฤหัสบดี (17 พฤษภาคม) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเปิดพิธีโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561พร้อมด้วยคณะทำงานตามที่นโยบายสำคัญทางด้านการศึกษาประการหนึ่งของรัฐบาล คือ การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเป้าหมายในการเรียน มีแรงบันดาลใจและค้นพบเป้าหมายในการดำเนินชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา การเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยความร่วมมือกับกรมการจัดหางาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สถานประกอบการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 กว่าแห่ง เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำงานตามความสามารถและความสนใจของตนเอง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About