Thursday, 18/7/2019 | 11:29 UTC+7
i-News

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอแบงก์เลือก “พรเลิศ ลัธธนันท์” เป็นประธานกรรมการคนใหม่

ไอแบงก์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือก นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งจะสิ้นสุดวาระกรรมการธนาคาร พร้อมเลือกกรรมการอีก 3 ตำแหน่งแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ และรักษาการประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ นายชัยชาญ พลานนท์ นายธนสาร สุรวุฒิกุล และนางอัมพร ปุรินทวรกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และน.ส.อังคณา สวัสดิ์พูน พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ นายวิเชียร ชุบไธสง เป็นกรรมการธนาคาร แทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 65 ปี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการแทนนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือก นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งสิ้นสุดวาระกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561เป็นต้นไป

ความคิดเห็น

comments

About