Tuesday, 16/7/2019 | 4:27 UTC+7
i-News

ราชภัฎยะลาร่วมกับ 18 โรงเรียนหนุนสร้างสรรค์ชุมชนด้วยหนังสือภาพ-วรรณกรรม

วันพฤหัสบดี (31 พฤษภาคม) เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรม “พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทานวรรณกรรม และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้” โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ 18 แห่ง จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรม “พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ด้วยหนังสือภาพ หนังสือนิทานวรรณกรรม และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการส่งเสริมสถานศึกษา ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน และให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถานศึกษา 18 โรงแรงเรียน อีกทั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้

ที่มา : สวท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About