Saturday, 23/2/2019 | 12:41 UTC+7
i-News

ศอ.บต.เคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข หนุนเปิดเวทีสร้างความเข้าใจชุมชน”พุทธ-มุสลิม”

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข มอบเช็คสนับสนุน เพื่อขยายผล เปิดเวทีสร้างความเข้าใจระดับพื้นที่ 100 เวที แก่กลุ่มชุมชน พุทธ-มุสลิม ขณะ ผู้แทนกลุ่ม เผย เป็นโครงการเปิดโอกาสให้พี่น้องต่างศาสนา มาแลกเปลี่ยนความเห็น

วันพฤหัสบดี (21 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายภาคประชาสังคม ในการขยายผลเวทีการพูดคุยระดับพื้นที่แก่ชุมชน 2 วิถี (พุทธ-มุสลิม) และชุมชนไทยพุทธ ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความรุนแรงของพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้เห็นต่างจากรัฐ และร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดสันติวิธี และหันหน้ามาสร้างพื้นที่สันติสุขอย่างยั่งยืน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การร่วมสร้างและเปิดเวที เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องในระดับพื้นที่ของภาคประชาสังคม เป็นการทำบุญร่วมกัน เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข อย่างไรก็ดีพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมไม่เคยมีประวัติขัดแย้งหรือวิวาท ไม่เคยทำสงครามและบาดหมางกัน เราจึงต้องร่วมกันยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเร็ววันอย่างยั่งยืน ซึ่งเวทีพูดคุยที่ ศอ.บต. กำหนดหลักการและเป้าหมายให้ภาคประชาสังคมดำเนินการนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักศาสนาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นายศิริพงษ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส.) ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นโครงการหนุนเสริมการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาล ซึ่งประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความรุนแรงในพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ศอ.บต. จึงจัดอบรมกลุ่มชนชนและกลุ่มภาคประชาสังคมหลายรุ่นเพื่อนำไปบอกต่อ โดยการเปิดเวทีพูดคุยระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์และกระบวนการพูดคุยสันติสุข จำนวน 100 กลุ่มชุมชน 100 เวที
ด้าน นางยุพิณ เฝือแก้ว กลุ่มพุทธธรรมนำสันติสุข กล่าวว่า การเปิดเวทีสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องในระดับพื้นที่ว่า เป็นการสร้างความเข้าใจให้พี่น้องไทยพุทธและมุสลิมได้กลับมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เฉกเช่นอดีต เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่บ้านท่าด่าน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 มีครัวเรือนอาศัยอยู่เพียงหมู่ละ 1 ครอบครัว เนื่องจากเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งขณะนี้มีพี่น้องกลับมาอาศัยแล้ว จำนวน 16 ครัวเรือน เป็นเพราะความช่วยเหลือของนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ดังนั้น งบประมาณสนับสนุนการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจของ ศอ.บต. จึงมีความจำเป็นในการนำไปดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเปิดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ เพื่อให้บ้านท่าด่าน จังหวัดปัตตานี กลับมาสงบสุข มีรอยยิ้มของเด็ก ๆ และคนในพื้นที่ดั่งเช่นอดีตอีกครั้ง

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About