Wednesday, 24/4/2019 | 12:26 UTC+7
i-News

ศอ.บต. เตรียมความพร้อม แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

กองกิจการฮัจญ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันพุธ (4 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่ผู้ที่ได้รับคัดสรรจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรค) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลยะหาจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการให้ความรู้เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งนี้ ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมกระเป๋าสัมภาระ การชี้แจงกำหนดการการ การเตรียมตัวในการเดินทางและการนัดหมายเดินทางโดยทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินตันเอกซ์เพรส

นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงส่งความปรารถนาดีผ่าน ศอ.บต. โดย ศอ.บต. ได้คัดเลือกผู้ที่ประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง การไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นเรื่องสำคัญมากตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ประการที่ 5 ที่กำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถได้ปฏิบัติครั้งหนึ่งในชีวิต ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปในครั้งนี้ นำสิ่งที่ได้รับกลับมาเพื่อถ่ายทอดต่อครอบครัวตลอดจนคนในพื้นที่ รวมทั้งกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่ความสันติสุข ที่สำคัญที่สุด คือ นำหลักแก่นแท้ของการทำความดีมาปรับใช้ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และขออวยพรให้ทุกท่านได้นำคุณค่าของฮัจญ์กลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนตลอดจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About