Thursday, 21/2/2019 | 7:45 UTC+7
i-News

เตรียมจัด “เตอรีมา กรือเซะ” เปิดเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลชายแดนใต้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมเตอรีมากรือเซะว่า ขณะนี้ ทาง ศอ.บต. ได้มีการเชิญผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้

โดยในมิติฮาลาลที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ คือ การส่งเสริมธุรกิจและการผลิตฮาลาล ซึ่งการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว “ฮาลาลทัวร์ลิซึม” นี้ เป็นมิติใหม่ที่คนภายนอกพื้นที่และต่างประเทศ จะได้เห็นความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถใช้เส้นทางฮาลาลที่กำหนดเพื่อท่องเที่ยว เนื่องจากมีความปลอดภัยและสวยงามทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ดี พื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่มาก เช่น จังหวัดปัตตานี มีชุมชนท่องเที่ยวทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ “เตอรีมา กรือเซะ” จะจัดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 กันยายน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่สามารถนำรูปแบบไปต่อยอดสู่ชุมชน ต่อไป

สำหรับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานที่ปรึกษา มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นที่ปรึกษา และมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานคณะกรรม เพื่อดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้ง

ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม การละหมาดฮายัต ในวันที่ 26 กรกฎาคม และดำเนินการจัดงานในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว “ฮาลาลทัวร์ลิซึม” โดยปักหมุดเริ่มต้นการเดินทางที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About