Thursday, 20/6/2019 | 3:57 UTC+7
i-News

ฮุจญาตเที่ยวแรกจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าร่วมฮัจย์

อธิบดีกรมการปกครองร่วมส่งฮุจญาตบินตรงเที่ยวแรกที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าร่วมพิธีฮัจย์ ด้านไอแบงก์จัดน้ำดื่มร่วมบริการ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 04.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง/เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ไปเป็นประธานในพิธีอำนวยพร และส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

ขณะที่ นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการ และรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบน้ำดื่มไอแบงก์ แก่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง/เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธี เพื่อนำไปมอบให้กับฮุจญาตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ ตลอดจนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และญาติพี่น้องที่มาส่งด้วย

: มันซู้ร ปรีชาศิลป์

ความคิดเห็น

comments

About