Thursday, 20/6/2019 | 9:02 UTC+7
i-News

ซักซ้อมเข้ม พร้อมดูแลฮุจญาตที่ “มีนา-อะรอฟะห์-มุสดาลีฟะห์”

เพจฮัจย์ไทยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้น กับ กลุ่มบริการภาคสนาม (มักตับ) ของประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ฮุจญาตไทยในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยในปีนี้ กลุ่มบริการภาคสนาม (มักตับ) ที่จะให้บริการแก่ฮุจญาตไทยมี 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริการภาคสนาม 97, 98, 99 และ 100

ความคิดเห็น

comments

About