Friday, 22/3/2019 | 10:59 UTC+7
i-News

สาธารณสุขยะลา ขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

สาธารณสุขยะลา ขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เร่งสร้างเครือข่ายฯ พัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ เพื่อให้บุตรได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ขณะ จังหวัดยะลา พบปัญหา “แม่มีภาวะเสี่ยงและลูกสุขภาพไม่ดี”

วันพุธ (15 สิงหาคม) ที่ห้องประชุม ชั้น 6 (จินดา ถิระพันธุ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลานายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยภาคีเครือข่ายด้วยกลไก พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างยั่งยืน ปี 2561 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย โดยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ไปจนกระทั่งเด็ก อายุ 2 ปี โดยมีนาสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขยะลา รวมทั้งคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณพ่อครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประชาชนผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 400 คน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขยะลา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม ถึงมิถุนายน 2561) มารดาตาย จำนวน 5 ราย คิดเป็น 76.15 ต่อการเกิดมีชีพแสน อัตราการตายปริกำเนิด ร้อยละ 7.85 อัตราเพิ่ม 1.62 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ขณะตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 16.24 (ไม่เกินร้อยละ 10) ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7.92 (ไม่เกินร้อยละ 7) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 31.75 (มากกว่าร้อยละ 50) เด็กพัฒนาการสมวัย (ครั้งแรก) ร้อยละ 85.95 (มากกว่าร้อยละ 85) พบสงสัยล่าช้าร้อยละ 26.24 (มากกว่าร้อยละ 20) และเด็กปฐมวัยมีปัญหาทุพโภชนาการ คือ พบเด็กเตี้ย ร้อยละ 8.93 (ไม่เกินร้อยละ 10) เด็กผอมร้อยละ 5.94 (ไม่เกินร้อยละ 5) จังหวัดยะลา จึงพบปัญหา “แม่มีภาวะเสี่ยงและลูกสุขภาพไม่ดี” จากปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างยั่งยืน ปี 2561 โดยพัฒนาระบบริการ พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสร้างเครือข่าย ในครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้บุตรได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และเด็กปฐมวัยได้รับเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการการดูแลที่มีคุณภาพก่อนเข้ารับการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการ จึงเป็นที่มาของกรอบคิดการทางานบูรณาการ 4 กระทรวงหลัก เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการเจริญเติบโตของเด็กไทยเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อม (PROXY INDICATOR) ของสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ และเป็นต้นทุนในการพัฒนาคนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ช่วงเวลาทองของการกำหนดศักยภาพในชีวิตของลูก 1,000 วันแรกของชีวิต นับตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 2 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนารวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะสมองส่วนการเรียนรู้ ความจำ ทั้งนี้ “โอกาสทอง” ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่งผลต่ออนาคตของสังคมด้วย

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About