Tuesday, 25/6/2019 | 3:38 UTC+7
i-News

ทหารช่างส่งมอบ ถนนในพื้นที่ปัตตานีหลังดำเนินการเสร็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ (16 สิงหาคม 2561) พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีส่งมอบถนนสายบ้านป่าบอน-บ้านช้างให้ตก ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ และถนนสายทางบ้านทุ่งโพธิ์-บ้านคลองช้าง-บ้านหนองปู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีพลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้แทนนายอำเภออำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นอกจากพิธีส่งมอบถนนแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของกรมการทหารช่างก่อสร้าง แสดงถึงขั้นตอนและการควบคุมมาตรฐานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างถนน รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์จากศูนย์แพทย์ทหารบก มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย
พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวว่า สำหรับการส่งมอบถนนทั้งสองเส้นทางในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ส่งเสริมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก จึงได้รับมอบภารกิจโครงการ “สร้างถนนในใจประชาชน” ขึ้น โดยมอบหมายให้กรมการทหารช่าง จัดหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาค 1 ถึง 4 เข้ามาดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ กรมการทหารช่าง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 4 เส้นทาง และในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 2 เส้นทาง

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About