Thursday, 18/7/2019 | 11:27 UTC+7
i-News

อาหารว่างฮุจญาต ณ ทุ่งอาราฟะห์

คุณสัญญา ปรีชาศิลป์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เปิดเผยว่ากระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้ดำเนินการในการจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองฮุจญาตที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อร่วมประกอบพิธีฮัจย์ โดยได้มีการกระจายอาหารรับรองไว้พร้อมทุกพื้นที่ของมักตับเป็นที่เรียบร้อย อินชาอัลลอฮฺ

ความคิดเห็น

comments

About