Tuesday, 25/6/2019 | 10:11 UTC+7
i-News

รายงานชี้ โรงเรียนครึ่งโลกขาดน้ำสะอาด

คณะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า โรงเรียนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ห้องสุขาและที่ล้างมือ ทำให้เด็กเกือบ 900 ล้านคนเสี่ยงล้มป่วยและขาดเรียน

รายงานร่วมขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กับสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า โรงเรียนที่ขาดสุขอนามัยขั้นพื้นฐานจะไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ เด็กเสี่ยงเกิดภาวะขาดน้ำ เจ็บป่วย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ผู้นำโลกลงนามให้คำมั่นเรื่องจัดหาน้ำสะอาด และสุขอนามัยให้เด็กทุกคนเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงภายในปี 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN

แต่เด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกือบหนึ่งในสามหรือราว 570 ล้านคนยังคงไม่ได้รับน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนเกือบหนึ่งในห้าไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนเลย โรงเรียนกว่าหนึ่งในสามไม่มีห้องสุขาถูกสุขอนามัย กระทบเด็กกว่า 620 ล้านคน และโรงเรียนเกือบครึ่งหนึ่งไม่มีที่ล้างมือทั้งที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคระบาด กระทบเด็กเกือบ 900 ล้านคน

รายงานระบุว่า ภูมิภาคทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุด นักเรียนหญิงในเอเชียใต้กว่าหนึ่งในสามไม่ไปโรงเรียนช่วงมีประจำเดือนเพราะโรงเรียนไม่มีห้องสุขา หากมีก็ไม่สะอาด

หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากนักการเมืองมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการแก้ปัญหานี้ ธนาคารโลกเตือนเมื่อปีก่อนว่า ประเทศต่าง ๆ ต้องเพิ่มงบประมาณจัดหาน้ำสะอาดและสุขอนามัยเป็น 4 เท่าหรือปีละ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.88 ล้านล้านบาท)

ความคิดเห็น

comments

About