Tuesday, 25/6/2019 | 4:01 UTC+7
i-News

รมช.ศึกษาธิการ แถลง “ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันพุธ (19 กันยายน) ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดงานแถลง “ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 คน

ทั้งนี้ ปี 2561 เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางดำเนินการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานทำ มีอาชีพ และ 4.เป็นพลเมืองดี

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการขององค์กรหลักประกอบไปด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ และภาพความสำเร็จของหน่วยงานการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 และงานตามข้อสั่งการนโยบายของนายกรัฐมนตรีนำเสนอใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และส่วนที่ 3 ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About