Saturday, 15/6/2019 | 8:36 UTC+7
i-News

ดันสิ่งประดิษฐ์อาชีวชายแดนใต้ สู่ระบบอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี (20 กันยายน) ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งประชาชนเข้าร่วม จำนวน 1,000 คน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดนในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน จำนวน 67 ผลงาน การจัดนิทรรศการศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ การจัดนิทรรศการ Open House การจัดแสดงผลงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งมีการชี้แจงนโยบายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา มีการเจรจาความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สหกรณ์การเกษตรคณะผู้บริหารครูและบุคลากรอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้บริหาร สถานประกอบการสภาของค้าและสภาอุตสาหกรรม

สำหรับในรายการจับคู่ธุรกิจและมอบนโยยายแนวทางแนวทางพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความยั่งยืน มีสถานประกอบการเข้าร่วม 30 แห่ง สถานศึกษาเข้าร่วม 15 แห่ง จำนวนผลงานที่จัดแสดง 67 ผลงาน มีการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 30 คู่ ผลงานซื้อขาย จำนวน 11 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าสู่ภาคใต้ชายแดน อีกด้วย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ รัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ให้สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การจับคู่ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา และการเจรจาซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำจากสถานประกอบการเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ให้สามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ นับเป็นหัวใจหลักในการจัดงานครั้งนี้

ทั้งนี้ ผลจากความร่วมมือในการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไป และแสดงถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่ายที่ได้จัดการนี้ขึ้นเป็นอย่างดี นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีค่ายิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีคุณค่าสู่เชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About